Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


 

Módra Bettina Bt.

Székhely: 2161 Csomád, Templom utca 8.

Adószám: 29204571-1-13

Cégjegyzékszám: 13-06-073494

Önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető: Módra Bettina

 


 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy Módra Bettina Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson. A weboldal Szolgáltató által készített termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A www.bettinamodra.com weboldalon a Szolgáltató bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző online felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által kötött szerződések elválaszthatatlan mellékeltét képezi. A jelen dokumentumban és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum és az egyedi szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire.

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik.

 • Hatályba lépett: 2021. december 22.
 • Alkalmazandó: 2021. december 22. napjától

II. AZ ÁSZF HATÁLYA

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Szolgáltató által kötött szerződésre, ajánlattételre felhívásra, ajánlatra, egyedi szerződére, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Szolgáltató ellenszolgáltatás fejében vállalkozói tevékenységet, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Vevő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeli hatálya a Szerződő Felek általi aláírástól, illetve előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig, továbbá állandó megbízás esetén visszavonásig tart.

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Szerződő Felek egyedi szerződéseibe foglalt, valamint a Szerződő Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak – ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – a következő jelentésekkel bírnak:

1. „Egyedi Szerződés”: a Vevő és a Szolgáltató közötti jogviszonyt keletkeztető, kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozat, mely kiterjed a jogviszony lényeges tartalmi elemeire.

2. „Vevő”: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner illetve ügyfél, akinek a részére a Szolgáltató szolgáltatást nyújt, illetve a webáruházat böngésző személy.

3. „Szolgáltató”: Módra Bettina Bt., székhely: 2161 Csomád, Templom utca 8.

4. „Szerződő Felek”: a Vevő és a Szolgáltató együttes említésük esetén.

5. „Végfelhasználó”: a Vevő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti szolgáltatást igénybe veszi.

6. „Fogyasztó”: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti fogyasztó, vagyis az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a Vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint Megrendelőnek minősülő vállalkozás is.

IV. EGYEDI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Regisztráció és Egyedi Szerződés létrejötte

1.1.  A Vevők a www.bettinamodra.com honlapon keresztül vehetik igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. A szolgáltatások igénybevételének nem feltétele a honlapra való regisztráció, azonban a honlapon található funkciók könnyebb használatát szolgálja. A regisztráció csupán néhány percet vesz igénybe. A regisztrációhoz a Vevőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név (vezetéknév, utónév (nevek), esteleges előtagok (ifj., id., dr., özv.)
 • telefonszám, a sikeres átvételhez elengedhetetlen
 • e-mail cím
 • jelszó
 • a jelszó újbóli megerősítése

A regisztráció során a Vevő az adatait többszöri hozzáférés céljából adja meg és a regisztrációs felület végén található „Adatvédelmi szabályzat” megismerését követően nyilatkoznia kell arról, hogy az Adatvédelmi szabályzat tartalmát megismerte, illetve, hogy az Adatvédelmi szabályzatot elfogadja, vagyis kifejezetten hozzájárul adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció nem veszti érvényét, akkor sem, ha a Vevő huzamosabb ideig nem lép be vele a rendszerbe. Jelszó elfelejtése esetén a regisztrációkor megadott felhasználói név és e-mail cím megadásával új jelszót kérhet a Vevő.

1.2. A Vevő a www.bettinamodra.com  honlapon található termékek között böngészhet. a Vevő az egyes termékek részletes leírását találja a meg a honlapon, a termék adatlapján. a Vevő a terméket kiválaszthatja akként, hogy egy adott termékre rákeres a „Kereső” segítségével, vagy akár a termékcsoportok/kategóriák kibontásával vagy az utoljára megtekintett termékek kiválasztásával. A terméklistában vagy a termék megnyitását követően kiválasztható az adott termékre vonatkozó mennyiség majd a „Kosárba” feliratú gomb használatával a kiválasztott mennyiségű termék a virtuális kosárba kerül. A virtuális kosár tartalma bármikor megtekinthető, annak mennyiségi tartalma módosítható vagy akár a termékek törölhetők. A virtuális kosár tartalma egy újabb termék kiválasztásával frissül. Frissítéskor a kosárban lévő termékek ára az aktuális árak szerint frissül. Amennyiben a Vevő az általa megvásárolni kívánt termékeket kiválasztotta, a Kosárba helyezte, és nem kíván több terméket kiválasztani, a „Megrendelem” gombra történő kattintással lép tovább. Amennyiben a Vevő regisztrációval kezdi meg a vásárlást, a kosár tartalmát nem veszíti el a honlap bezárásakor. Ilyen esetben a honlap újbóli megnyitásakor a kosár tartalma változatlan. A „Megrendelem” gombra történő kattintást követően a „Szállítási és számlázási adatok” űrlap kitöltése kötelező. A Vevő köteles a megrendelés elküldéséhez a szállítási adatokat közölni, így a címzett nevét, szállítási címet, továbbá köteles a számlázási adatokat megadni. A „Fizetési mód kiválasztása” gombra való kattintást követően a Vevő választ a lehetséges fizetési módok közül, majd a „Véglegesítés és fizetés” gombra kattintva a Vevő a megrendelést megküldi Szolgáltató részére. A megrendelés megküldésének feltétele, hogy a Vevő kifejezetten nyilatkozik jelen ÁSZF megismeréséről, illetve a személyes adatainak kezeléséről. A rendelésleadási felület végén található „Adatvédelmi tájékoztató” megismerését követően nyilatkoznia kell arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, illetve, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, vagyis kifejezetten hozzájárul adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A Vevő ezen nyilatkozatai a az üres négyzetekbe való kattintással teszi meg. A megrendelés elküldése nem jelenti az Egyedi Szerződés létrejöttét. A megrendelés megküldésétől számított 24 órán belül a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vevő által megadott e-mail címre azzal, hogy a megrendelés „Feldolgozás alatt” van. A Szolgáltató három munkanapon belül e-mailben értesíti a Vevőt, hogy a Megrendelés elfogadásra kerül. Az Egyedi Szerződés ezen második e-mail megküldésével jön létre.

1.3. Szolgáltató fenntartja a jogot az Egyedi Szerződést írásba foglalása iránt. A Szolgáltató az 1.2. pontban meghatározott első e-mail megküldését követően haladéktalanul jelző Vevő felé az Egyedi Szerződés írásba foglalása iránti szándékát. Amennyiben a Szolgáltató ezen szándékát jelzi, úgy az Egyedi Szerződés kizárólag írásban jöhet létre a jövőben.

2. Egyedi Szerződés tartalma

2.1. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazoló üzenetben másként nem rendelkezik, úgy az Egyedi Szerződés a megrendelés időpontjában érvényes, a Szolgáltató által visszaigazolt árakat kell alkalmazni.

2.2. A visszaigazoló üzenet tartalmazza a vásárlás során Megrendelő által megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék, illetve termékek nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a megrendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

2.3. A Szolgáltató beszállítói partnereinek raktárkészletei ciklusokban frissülnek. Ezen körülmény folytán előfordulhat, hogy az áruházban még rendelhető termék, illetve alapanyag időközben kifogy a beszállító készletéből. A Szolgáltató ezen körülményt minden esetben jelzi és a Vevő dönthet a továbbiakról, azaz választása szerint megvárja a terméket avagy törli a megrendelést. A Vevő a megrendelés törlése iránti kérelmét a Szolgáltató értesítést követő 3 munkanapon belül teheti meg. Ezen határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató rögzíti a rendelést, amely után a megrendelés már nem törölhető. A Szolgáltató a törlésről való vevői döntést követő 3 munkanapon belül a már teljesített vételárat visszautalja a Vevő részére.

2.4. Az egyedileg meghatározott feltételekkel létrejött Egyedi Szerződés tartalmazza a Vevő által megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék, illetve termékek nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a megrendelés sorszámát, valamint az egyedileg meghatározott feltételeket, így különösen a méretezést, mintázatot, színezetet és sablont.

2.5. Az Egyedi Szerződés módosítását bármely Szerződő fél kezdeményezheti.

V. EGYEDI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

1.1. A webáruházban közzétett, valamint az egyedileg meghatározott feltételekkel létrejött Egyedi Szerződésben foglalt árak általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

1.2. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összeget meghaladó megrendelés esetén 40 %, azaz negyven százalék előlegfizetési kötelezettsége keletkezik a Vevőnek, melyet banki átutalással teljesít. A Szolgáltató előlegszámlát állít ki a megrendelés feldolgozását követően, melyet e-mailben küld meg a Vevő részére. A Szolgáltató kizárólag az előlegszámla kiegyenlítését követően kezdi meg az Egyedi Szerződés teljesítését.

1.3. 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint összeget meghaladó megrendelés esetén 60 %, azaz hatvan százalék előlegfizetési kötelezettsége keletkezik a Vevőnek, melyet banki átutalással teljesít. A Szolgáltató előlegszámlát állít ki a megrendelés feldolgozását követően, melyet e-mailben küld meg a Vevő részére. A Szolgáltató kizárólag az előlegszámla kiegyenlítését követően kezdi meg az Egyedi Szerződés teljesítését.

1.5. A Szolgáltató minden értékesítésről Vevő részére készpénzes vagy átutalásos számlát állít ki, melyet postai úton vagy a termék szállításakor, személyes átadás útján juttat el a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és A Szolgáltatóval szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet. Amennyiben a Vevő banki átutalás útján rendezi a vételárat, úgy a Szolgáltató a teljesítésről számlát állít ki, melyet e-mail útján küld meg a Vevő részére.

1.6. Amennyiben Vevő a banki átutalásos fizetési módot választja, úgy a fizetendő összeget a Szolgáltató bankszámlájára a kiszállítás időpontját megelőzően kell teljesítenie:

Kedvezményezett:
Módra Bettina Bt. Bank: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Megjegyzés:
Rendelés száma

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-95113993

Külföldről történő banki átutalás esetén:
HU25116000060000000095113993

Címzett székhelye:
2161 Csomád, Templom utca 8.

IBAN:
HU25

SWIFT kód:
GIBAHUHB

Bank székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

2. Pénzügyi fedezet

2.1. Szerződő Felek – az Egyedi Szerződés létrejöttével egyidejűleg – kijelentik, hogy a nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt.

2.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás, stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal bejelentik.


2.3. A Vevő szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vételár fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. a Vevő kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről A Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. A Szolgáltató ezen esetben, jogosulttá válik a szerződéstől elállni, illetve felmondani.

3. Kiszállítás

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vevő által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja. A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

3.2. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vevőt a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

3.3 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. Külföldre történő szállítás esetén egyedi szállítási díjak alapján kerül kiküldésre a termék.

3.4. Amennyiben a Vevő 50 €, azaz 50 euro, avagy 20.000,-Ft, azaz húszezer forint összeg alatti rendelést ad le, úgy a Szolgáltató 15 €, azaz tizenöt euro, avagy 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű szállítási díjat alkalmaz Magyarországon kívüli, de Európai Unión belüli kiszállítási cím alkalmazása esetén.

3.4. Európai Unión kívüli kiszállítási cím esetén, a Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

3.5. A Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vevő a jelen ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Egyebekben a Vevő kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyarországi kiszállítási cím esetén a Vevőt ez a jog nem illet meg.

3.6. Magyarországon kívülre a Szolgáltató a teljes vételár és a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést. Amennyiben Vevő a szállítási díjat és a vételárat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja és az előre megfizetett vételárat visszafizetheti Vásárló számára.

3.7. A Vevő a termék átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. A helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni az átadásról, melyben rögzítésre kerül, hogy Vevő a terméket, annak csomagolását megvizsgálta külső hibát nem észlelt sem a terméket, sem csomagoláson. A Szolgáltató minden esetben kellő időt biztosít a termék részletes megvizsgálására. Amennyiben a Vevő az átadáskor mennyiségi illetve minőségi hibát észlel, a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írnia.

3.8.Utólagos reklamációt az átvétel időpontja előtti hibákról jegyzőkönyv nélkül sem a Szolgáltató, sem a gyártó nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik a Vevőnek jelezni kell. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

3.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapítható lett volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Szolgáltatónak, illetve a gyártónak.

VI. ELÁLLÁS AZ EGYEDI SZERZŐDÉSTŐL

1. A Vevő a szerződéstől bármikor elállhat, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, a Szolgáltatóhoz intézett jognyilatkozattal felmondhatja azt. A Szolgáltatót ebben az esetben megilleti a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, illetve berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vételár 20%-a.

2. A Szolgáltató a termék Vásárlónak történő átadása előtt jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a termékek gyártása vagy értékesítése megszűnik vagy a készlet adatokat esetlegesen érintő technikai okok miatt, illetve az átadást követően, ha minőségi vagy gyártási hiba miatt a terméket a Szolgáltató visszahívja a piacról. A Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vevő a kiszállítás napján nem veszi át a megrendelt termékeket és a Fogyasztó az elállási jogát nem gyakorolta. A Szolgáltató jogosulttá válik a szerződéstől elállni az alábbi esetekben is:

– a termék, illetve alapanyag nem rendelhető a beszállítótól;

– a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig nem került teljesítésre az vételár;

– vis maior esetén;

– a megrendelés során megadott elérhetőségek egyikén sem sikerül kapcsolatba lépni a Vevővel.

3. Amennyiben a Szolgáltató él az elállási jogával, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt. Elállás esetén a Szolgáltató köteles visszautalni a megfizetett vételárat a lehető legrövidebb időn belül.

VII. FOGYASZTÓI JOGOK ÉS JÓTÁLLÁSI RENDELKEZÉSEK

1. A Fogyasztónak minősülő Vevő elállási joga

1.1. A Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni az Egyedi Szerződéstől a termékek átvétele előtt vagy az azt követő, illetve több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén az utolsó termék vagy darab átvételét követő 14 napon belül. Vevő jogosult továbbá a szerződéskötésre vonatozó ajánlatát is visszavonni.

1.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló úgy dönt, hogy a megjelölt határidőn belül eláll, a Szolgáltató köteles a kifizetett teljes összeget visszatéríteni a Fogyasztónak, legkésőbb 14 napon belül. A Szolgáltató a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti. Amennyiben a Fogyasztó csak részben áll el a szerződéstől, a Szolgáltató a visszahozott termékek vételárát téríti vissza és szállítási díjat abban az esetben nem, ha az az elállással nem érintett további termékek vonatkozásában is felszámítandó. A Szolgáltató csak a termékek Fogyasztó általi visszahozatalát vagy ha a Fogyasztó kétséget kizáróan igazolta, hogy visszaküldte a terméket, a visszaküldést (amelyik korábbi) követően eszközöl visszafizetést.

1.3. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó részéről e-mail útján történik, melyben meg kell adni az alábbi adatokat:

 • a Fogyasztó neve;
 • a Fogyasztó címe;
 • az Egyedi Szerződés száma;
 • az Egyedi Szerződés megkötésének, avagy a termék átvételének időpontja.

1.4. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni a Szolgáltató székhelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi, feladja. Elállási jog gyakorlása esetén a termékek Csomagponton történő Vevő általi elhelyezése (vagy a Csomagponton elhelyezett termék átvételének elmulasztása) nem minősül a termék Szolgáltató részéről történő visszavételének, illetve a Szolgáltató részére történő visszaküldés kétséget kizáró igazolásának, a termék visszaküldése Vevő általi igazolására automatikusan nem használható fel. Elállás esetén a Fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyen esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan beszámítsa a termékek értékcsökkenéséből adódó kártérítési követelését a Fogyasztó vételár visszakövetelési követelésével szemben.

1.5. A Fogyasztó nem jogosult indokolás nélkül felmondani az Egyedi Szerződést, illetve nem jogosult indokolás nélkül elállni az Egyedi Szerződéstől olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabott a Szolgáltató tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. § c) pontjára. A Szolgáltató a www.bettinamodra.com honlapon közzétett egyes termékek adatlapjain feltüntetésre kerül a „Kérésre gyártott”, avagy „Személyre szabható” kifejezés, amely az adott termékeknél az indokolás nélküli elállási és felmondási jogot kizárja.”

1.6 A Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

2. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

2.1. A Fogyasztó kellékszavatosság keretében kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor kiemelendő, hogy az Egyedi Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Fogyasztó. A Fogyasztó a Szolgáltató-tel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.2. A termék, mint ingó dolog hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Fogyasztó. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Fogyasztó. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Fogyasztó.

2.3. A Szolgáltatót a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás). A Szolgáltató jótállást biztosít a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározottak értékhatárok szerinti időszakra. A jótállási idő a termék átvételének vagy kiszállításának napján kezdődik. A Fogyasztó a jótállásból eredő jogait a jótállási jegy útján érvényesítheti.

VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1.  A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

2. A Szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

3. A Szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot. A Szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a közöttük fennálló vitákat tárgyalásos úton nem tudják rendezni, úgy a szerződésből eredő kötelezettséggel vagy joggal kapcsolatos peres eljárásra az Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

IX. ÜZLETI TITOK

1. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Vevővel, a Végfelhasználóval vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

2. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

X. SZERZŐI JOGOK

1. A www.bettinamodra.com honlap és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom, képek, szövegek egészét, vagy annak részeit kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

2.A honlapon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, kép, videó vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek esetleg a honlap használatával kapcsolatosak vagy a honlap használatával használatra képtelen állapotából származnak, vagy a honlap nem megfelelő működéséből, esetleg hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy internetes kiesésből keletkeznek.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, – akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán – vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben kiegészítő értelmezés révén azok a rendelkezések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodást kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Szolgáltató írásos jóváhagyásával ruházhatók át. A Vevő és a Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

2. Ha Vevő nem volt megelégedve a Szolgáltató termékével, vagy szolgáltatásával, elsődlegesen az bettina.modra@gmail.com e-mail címen közölheti azt.  Ha az online vásárolt termékről beküldött panasz válaszával nincs megelégedve, a Vevő kitöltheti az európai békéltető testület honlapján – http://ec.europa.eu/odr/ – található űrlapot. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

3. A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV-emelet 2,)